Gruppe junger Menschen auf einem Steg am Wolfgangsee

Vaša správa

Please fill in all fields marked *.

The information you provide (email address; optional: salutation, title, name, surname, address, telephone number, request) is exclusively used by Oberösterreich Tourismus GmbH to process your request and is only disclosed if the request is to be answered by third parties (e.g. tourism service providers). See also the Privacy Notice

/

Tiráž

Informácie v súlade s § 5 zákona o e-commerce, zverejnenie v súlade s § 25 zákona o médiách

Vlastník média a vydavate?:

Oberösterreich Tourismus GmbH

Konate?: Mag. Andreas Winkelhofer
Podiel: Turizmus Horného Rakúska (100 %)

Freistädter Straße 119, 4041 Linz
Tel.: +43 732 7277-100
Fax: +43 732 7277-130

E-Mail: tourismus@oberoesterreich.at
Web: www.oberoesterreich.at, www.oberoesterreich-tourismus.at
UID-Nr.: ATU39831107
?íslo v obchodnom registri: 138666x; Registrový súd: Krajinský súd Linz
Zastupovanie záujmov: Hospodárska komora Horného Rakúska
Živnostenské a profesné predpisy: Živnostenský poriadok (www.ris.bka.gv.at)

Predmet podnikania

Monitorovanie turistických záujmov – predovšetkým organizácia, riadenie a ?alší rozvoj trhového systému v turizme v Hornom Rakúsku, hodnotenie možností trhu, rozvoj celonárodnej stratégie cie?ového trhu, pripravovanie a presadzovanie zodpovedajúcej komunikácie, podpora predaja a stratégie, produkty a služby presahujúce hranice destinácií. Okrem toho monitorovanie celonárodných úloh v oblasti rozvoja destinácie, lokality a turizmu, ako aj prieskum trhu a podpora turistických združení v oblastiach personálu, obstarávania, informa?nej a komunika?nej techniky a podpory a taktiež národná a medzinárodná koordinácia záujmov hornorakúskeho turistického a vo?no ?asového hospodárstva s inými inštitúciami a hospodárskymi odvetviami.

Základné smerovanie

V prípade internetových stránok uvedených vyššie ide o nezávislé informa?né a prezenta?né médiá s rezerva?nými nástrojmi slúžiacimi ako podpora ?inností opísaných hore.

Obsahová nápl?

Oberösterreich Tourismus GmbH
Freistädter Straße 119; 4041 Linz
Tel.: +43 732 7277-100
E-Mail: tourismus@oberoesterreich.at
Web: www.oberoesterreich.at, www.oberoesterreich-tourismus.at

Grafika a dizajn

OrtnerSchinko - A Creative Studio
Mühlkreisbahnstraße 7, 4040 Linz
E-Mail: studio@ortnerschinko.com
Web:  www.ortnerschinko.com

Technická zodpovednos?

TTG Tourismus Technologie GmbH
Freistädter Straße 119, 4041 Linz
Tel.: +43 732 7277-300
E-Mail: info@ttg.at
Web: www.ttg.at

Ochrana osobných údajov

Podnik týmto vyhlasuje, že dodržiava ustanovenia rakúskeho zákona o ochrane osobných údajov (DSG 2000). Údaje sa používajú výlu?ne v rámci zákaziek (§ 11 zákona o ochrane údajov), takisto sa prijímajú opatrenia na zabezpe?enie údajov, ktoré zaistia, aby sa údaje používali správne a neposkytovali sa nepovolaným osobám (§ 14 zákona o ochrane údajov). Objednávatelia, poskytovatelia služieb a ich zamestnanci sú povinní zachováva? ml?anlivos? a dôvernos? oznámených údajov, pokia? nie je právne prípustný dôvod na poskytnutie alebo zverejnenie zverených alebo sprístupnených údajov (§ 15 zákona o ochrane údajov).

Vylú?enie zodpovednosti

Napriek maximálnej starostlivosti pri výbere a prezentácii nevzniká nárok na správnos? a úplnos?. Záruka za obsah je výslovne vylú?ená. Za obsah všetkých odkazov, ktoré vedú na stránky iné ako sú stránky www.oberoesterreich.at, www.oberoesterreich-tourismus.at, www.hornerakusko.sk, nepreberáme zodpovednos?. Za informácie, ktoré sú v nich zahrnuté je zodpovedný príslušný poskytovate? služieb.

Súbory cookie

„Cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom zariadení (po?íta?i, smartfóne a pod.) a umož?ujú analýzu používania internetovej stránky. Pomáhajú pri optimalizovaní internetových stránok pre používate?ov (napr. ukladanie prihlasovacích údajov) a slúžia na zhromaž?ovanie štatistických údajov používania internetových stránok, ako aj na analýzu zameranú na vylepšovanie ponuky. Používanie súborov cookie môžete ovplyvni? a svoj prehliada? adekvátne nastavi?. Prehliada?e majú spravidla možnosti, pomocou ktorých sa dá ukladanie súborov cookie obmedzi? alebo celkom zakáza?. Okrem toho môžete uložené súbory cookie kedyko?vek vymaza?. Upozor?ujeme, že sa tak môže obmedzi? používanie internetovej stránky. Súbory cookie online reklám spolo?ností možno ?asto spravova? prostredníctvom americkej internetovej stránky www.aboutads.info alebo európskej stránky www.youronlinechoices.com.

Google Analytics

Táto internetová stránka používa nástroj Google Analytics, službu spolo?nosti Google Inc. slúžiacu na analýzu stránok („Google“). Nástroj Google Analytics využíva tzv. súbory„cookie“, ?iže textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom po?íta?i a umož?ujú vykonáva? analýzu vášho pohybu na stránke. Informácie o vašich návštevách tejto internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) získané pomocou súborov cookie sa odovzdávajú na server spolo?nosti Google do USA a tam sa ukladajú. Spolo?nos? Google tieto informácie použije na to, aby vyhodnotila vaše návštevy internetovej stránky, zostavila reporty o aktivitách na internetovej stránke pre jej prevádzkovate?a a aby mohla poskytova? ?alšie služby spojené s používaním internetovej stránky a internetu. Inštitúcia Oberösterreich Tourismus tieto údaje používa výlu?ne na optimalizáciu svojich internetových stránok a na prieskum trhu.
V prípade potreby spolo?nos? Google tieto informácie poskytne tretím stranám, ak to predpisuje zákon alebo ak tieto údaje spracúvajú tretie strany pre spolo?nos? Google na zákazku. ?alšie informácie o nástroji Google Analytics nájdete na internete alebo na stránke www.google.com/analytics.

Pre inštitúciu Oberösterreich Tourismus má ochrana údajov ve?ký význam. Z tohto dôvodu požívame funkciu „_anonymizeIp()“, prostredníctvom ktorej sa IP adresy ?alej spracúvajú len v skrátenej podobe a je tak vylú?ená priama súvislos? s osobou. Získavanie, ako aj ukladanie údajov možno kedyko?vek zruši? s budúcou platnos?ou. Okrem toho existuje možnos? kompletne zakáza? sledovanie – na tento ú?el musíte stla?i? tla?idlo „Deaktivova?“. Aby ste zrušenie uskuto?nili natrvalo, musí váš prehliada? akceptova? súbory cookie. Alternatívne môžete získavanie údajov zruši? používaním Google plugin prehliada?a. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Deaktivova? Google Analytics

Aktivova? Google Analytics

 

 

Google Remarketing

Táto internetová stránka používa nástroj Google Remarketing - reklamnú službu spolo?nosti Google Inc., pomocou ktorej možno cielene zobrazova? reklamy predchádzajúcim návštevníkom internetovej stránky. Tretie strany, vrátane spolo?nosti Google, zapínajú zobrazovanie reklám na internetových stránkach na internete. Používajú na to súbory cookie, na zapínanie zobrazovania na základe predchádzajúcej návštevy používate?a tejto internetovej stránky. Identifikácia používate?a sa uskuto??uje prostredníctvom súborov cookie vložených v prehliada?i. Pomocou textových súborov možno analyzova? správanie používate?a pri návšteve internetovej stránky a následne ho využi? na cielené odporú?anie výrobkov a reklamu založenú na záujmoch používate?a. Ak nechcete dostáva? reklamu založenú na svojich záujmoch, môžete na tento ú?el pomocou manažéra nastavenia zobrazovania reklám deaktivova? používanie súborov cookie prostredníctvom vyh?adáva?a Google a prispôsobi? zobrazovanie v rámci obsahovej siete Google tak, že dvojitým kliknutím otvoríte stránku ur?enú na deaktiváciu. Prípadne môžu používatelia deaktivova? používanie súborov cookie tretích strán tak, že otvoria stránku ur?enú na deaktiváciu reklamnej kampane alebo v prehliada?i deaktivujú používanie súborov cookie.

Odkazy na sociálne siete

Na tejto stránke sú integrované externé odkazy k sociálnym sie?am Facebook, Google Plus a Twitter, ktoré možno rozpozna? pod?a príslušného loga. Internetová stránka nepoužíva plugins týchto sociálnych sietí a preto sa na ne neodosielajú údaje používate?ov