Four young people on the banks of Lake Langbath in Upper Austria, with the mountains of the Salzkammergut in the background. The dark-haired woman sits with two bearded guys in the green meadow between the trees; beside them is a cloth with four fish skewers and slices of bread. The blonde woman is just coming out of the lake to join the others.

Vaša správa

Please fill in all fields marked *.

The information you provide (email address; optional: salutation, title, name, surname, address, telephone number, request) is exclusively used by Oberösterreich Tourismus GmbH to process your request and is only disclosed if the request is to be answered by third parties (e.g. tourism service providers). See also the Privacy Notice

Vyhlásenie o informa?nej povinnosti (Vyhlásenie o ochrane osobných údajov)

Spolo?nos? Oberösterreich Tourismus GmbH prikladá ve?kú dôležitos? ochrane vašich osobných údajov, medzi ktoré patria všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovate?nej fyzickej osoby. Vaše údaje budú spracúvané výlu?ne na právnom alebo zmluvnom základe, na základe vášho súhlasu alebo v súvislosti s legitímnym záujmom na konkrétne a definované ú?ely (?lánku 6 GDPR).

1. Kontaktovanie/otázky

Otázky nám môžete klás? prostredníctvom našej webovej stránky alebo telefonicky. Údaje, ktoré nám pritom oznámite (ako sú napríklad e-mailová adresa, meno, telefónne ?íslo, záujmy), sa budú spracúva? výlu?ne na vybavenie vašej žiadosti a budú sprístupnené len vtedy, ak otázku bude musie? zodpoveda? tretia strana (napr. poskytovate? turistických služieb).

2. Zasielanie noviniek; „Convention News“

Máte možnos? prihlási? sa na odber noviniek z našej webovej stránky. Na to potrebujeme vašu e-mailovú adresu a vaše vyhlásenie, že súhlasíte s odberom noviniek. Po prihlásení sa na odber noviniek vám pošleme potvrdzovací e-mail s odkazom, prostredníctvom ktorého potvrdíte svoju registráciu (double opt-in).

Na tento ú?el sa vaše osobné údaje (e-mailová adresa, záujem, nepovinne: oslovenie, krstné meno a priezvisko), ktoré ste nám oznámili, ukladajú a spracovávajú s podporou automatizovaných prostriedkov. Tieto údaje sa spracovávajú výlu?ne na odosielanie noviniek a neposkytujú sa tretím stranám. Z odberu noviniek sa môžete kedyko?vek a bezplatne odhlási? pomocou tla?idla na zrušenie odberu noviniek (v každom newsletteri). Záujemcovia o služby Convention Bureau Oberösterreich / Oberösterreich Tourismus GmbH majú možnos? prihlási? sa na odber noviniek "Convention News". Na tento ú?el potrebujeme vašu e-mailovú adresu a vaše vyhlásenie, že súhlasíte s odberom noviniek. Po prihlásení sa na odber noviniek vám pošleme potvrdzovací e-mail s odkazom, prostredníctvom ktorého potvrdíte svoju registráciu (double opt-in).

Na tento ú?el sa vaše osobné údaje (e-mailová adresa, záujem, nepovinne: oslovenie, krstné meno a priezvisko, telefónne ?íslo), ktoré ste nám oznámili, ukladajú a spracovávajú s podporou automatizovaných prostriedkov. Tieto údaje sa spracovávajú výlu?ne na odosielanie noviniek (resp. na telefonický kontakt, ak ste uviedli telefónne ?íslo), pozvánok na podujatia v príslušnom odvetví, odborné exkurzie, sprostredkovanie ponúk vypracovaných na mieru, žiadostí o konzultácie vo vašej spolo?nosti at?. a neposkytujú sa tretím stranám. Z odberu noviniek sa môžete kedyko?vek a bezplatne odhlási?, resp. na adrese tagung@oberoesterreich.at odvola? svoj súhlas s možnos?ou kontaktova? vás telefonicky.

3. Objednávky katalógu

Prostredníctvom našej webovej stránky si môžete objedna? katalógy, mapy a pod. Vaše osobné údaje (oslovenie, meno a priezvisko, adresa, e-mail; nepovinne: titul, telefón), ktoré ste nám oznámili, sa použijú výlu?ne na zaslanie požadovaných produktov a poskytnú tretím stranám (napr. poskytovate?ovi turistických služieb, spracovate?ovi) len vtedy, ak si to bude vyžadova? spracovanie. Radi vám poskytneme aj príslušné nové vydanie. Ak si neželáte dostáva? ?alšie poštové zásielky, môžete ich odber kedyko?vek zruši? e-mailom na adrese abbestellen@oberoesterreich.at.

4. Žiadosti o prijatie do zamestnania

Prostredníctvom našej webovej stránky môžete zasiela? žiadosti o prijatie do zamestnania. Osobné údaje (meno, kontaktné údaje, dátum narodenia, štátna príslušnos?, podklady k žiadosti, doklady), ktoré ste nám poskytli, spolo?nos? Oberösterreich Tourismus GmbH uloží a automatizovane spracuje výlu?ne na ú?ely výberového konania na konkrétne vo?né pracovné miesto, resp. iniciatívnej žiadosti o prijatie do zamestnania.

Vaše osobné údaje budeme vies? v evidencii 12 mesiacov len na základe vášho výslovného súhlasu, ktorý môžete kedyko?vek odvola? e-mailom na adrese karriere@oberoesterreich.at.

Uchovávanie vašich údajov sa riadi zákonnými ustanoveniami.

5. Semináre

Na semináre sa môžete prihlási? prostredníctvom našej webovej stránky. Údaje, ktoré nám oznámite (oslovenie, meno, priezvisko, telefón, e-mail, firma, adresa), spolo?nos? Oberösterreich Tourismus GmbH použije výlu?ne v súvislosti so zabezpe?ením seminárov (organizácia, realizácia, fakturácia) a tretím stranám ich poskytuje len vtedy, ak je to potrebné na zabezpe?enie seminárov (napr. poskytovate? seminára/školite?, sprostredkovate?).

 

6. Poskytovanie údajov

Vaše údaje sa poskytnú tretím stranám iba vtedy, ak ste na to udelili svoj súhlas alebo je to nevyhnutné v rámci plnenia objednávky (napr. spracovate?om).

7. Cookies

Naša webová stránka používa súbory cookie. Sú to malé textové súbory, ktoré sa prostredníctvom prehliada?a ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Nespôsobujú na vašom zariadení žiadne škody. Umož?ujú analýzu používania webovej stránky, pomáhajú pri optimalizovaní internetových stránok pre používate?ov a slúžia na zhromaž?ovanie štatistických údajov používania internetových stránok, ako aj na analýzu zameranú na vylepšovanie ponuky. Niektoré súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich nevymažete. Umož?ujú nám rozpozna? váš prehliada? pri ?alšej návšteve.

Používanie súborov cookie môžete ovplyvni? a príslušným spôsobom nakonfigurova? svoj prehliada?. Prehliada?e majú spravidla možnosti, pomocou ktorých sa dá ukladanie súborov cookie obmedzi? alebo celkom zakáza?. Zakázanie súborov cookie môže obmedzi? funk?nos? našich webových stránok. Súbory cookie mnohých spolo?ností používaných na online reklamu možno ?asto spravova? na americkej webovej stránke www.aboutads.info alebo na európskej stránke www.youronlinechoices.com.

8. Webové analytické nástroje

a. Google Analytics

Táto webová stránka používa nástroj Google Analytics, službu spolo?nosti Google Inc. ("Google") na analýzu webových stránok. Nástroj Google Analytics využíva tzv. "cookies", ?iže textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom po?íta?i a umož?ujú vykonáva? analýzu používania webovej stránky. Informácie o vašich návštevách tejto webovej stránky (napr. IP adresa, prístupy, naviga?ný tok, d?žka zotrvania na stránke, použité prehliada?e a koncové zariadenia, jazyk a krajina) získané pomocou súborov cookie sa prenášajú na server spolo?nosti Google do USA a tam sa ukladajú. Ako prevádzkovate? tejto webovej stránky máme oprávnený záujem na jednoduchej analýze využívania našej webovej stránky, aby bolo jej používanie pre vás ako používate?a ?o najjednoduchšie a najefektívnejšie a aby sme mohli webovú stránku ?alej rozvíja?.

V prípade aktivácie anonymizácie IP adresy (funkcia "_anonymizeIp()") spolo?nos? Google vašu zistenú IP adresu najprv skráti, avšak len v rámci ?lenských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimo?ných prípadoch sa na server spolo?nosti Google v USA prenesie celá IP adresa a tam sa skráti. Spolo?nos? Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania tejto webovej stránky, na zostavenie preh?adov o ?innosti webovej stránky pre prevádzkovate?ov webovej stránky a na poskytovanie ?alších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a internetu. V prípade potreby spolo?nos? Google tieto informácie poskytne tretím stranám, ak to predpisuje zákon alebo ak tieto údaje spracúvajú tretie strany v mene spolo?nosti Google.

 

Pomocou doplnkov prehliada?a môžete zakáza? zhromaž?ovanie údajov týkajúcich sa vašich návštev webovej stránky, ktoré spolo?nos? Google získala prostredníctvom súborov cookie. Môžete na to použi? nasledujúci doplnok: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ak internet používate cez svoje mobilné zariadenie, môžete ukladanie súborov cookie zakáza? podobne ako na po?íta?i kliknutím na nižšie uvedené tla?idlo "Deaktivova?" službu Google.

Podrobnejšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/terms/sk.html alebo na stránke https://policies.google.com/?hl=sk. S poskytovate?om sme uzatvorili zmluvu o spracovaní údajov k zákazke.

Deactivate Google Analytics

Activate Google Analytics

b. Iné nástroje na analýzu webu

Naša webová stránka využíva funkcie rôznych nástrojov na analýzu webu, ako sú napríklad Webalizer, AWStats, ktorý pracuje s logovacími súbormi a ?iasto?ne spadá pod licenciu GPL (General Public License). Na tento ú?el sa používajú súbory cookie, ktoré umož?ujú analýzu používania webových stránok vašimi používate?mi. Získané informácie sa prenášajú na naše servery a tam sa ukladajú. Môžete tomu zabráni? príslušným nastavením prehliada?a tak, aby sa neukladali žiadne súbory cookie.

Tieto nástroje používame na marketingové ú?ely a ú?ely optimalizácie, predovšetkým na to, aby sme mohli analyzova? používanie našich webových stránok a na základe toho neustále zlepšova? funkcie a ponuky, ako aj vytvára? dobrú používate?skú skúsenos?. Na základe štatistického vyhodnotenia správania používate?ov môžeme zlepšova? našu ponuku, aby bola pre vás ako používate?a zaujímavejšia. To je aj náš oprávnený záujem na spracúvaní uvedených údajov. Zhromaždené údaje (napr. IP adresa) sa ukladajú a ?alej spracúvajú pseudonymizované alebo anonymizované. Spracúvanie údajov sa vykonáva na základe zákonných predpisov (§ 96 (3) zákona o telekomunikáciách a ?lánku 6 (1) písm. a) (súhlas) a/alebo f) (oprávnený záujem) nariadenia o GDPR).

9. Obdobie uchovávania údajov

Vaše údaje sa v zásade uchovávajú až do skon?enia zmluvných vz?ahov, resp. v súlade so zákonnými lehotami na uchovávanie údajov a preml?acími lehotami.

10. Sociálne siete

Na tejto webovej stránke sú integrované externé odkazy na sociálne siete Facebook, Instagram, YouTube, Google Plus a Twitter, ktoré možno rozpozna? pod?a príslušného loga. Webová stránka nepoužíva doplnky týchto sociálnych sietí, a preto sa im neodosielajú žiadne údaje používate?ov.

11. Autorské práva

Táto webová stránka a akéko?vek obsahy (fotografie, videá, hudba, texty, grafika, vizualizácie at?.) sú chránené autorskými právami.

12. Vylú?enie zodpovednosti

Napriek maximálnej starostlivosti pri výbere a prezentácii nevzniká nárok na správnos? a úplnos?. Záruka za obsah je výslovne vylú?ená. Nepreberáme zodpovednos? za obsah akýko?vek odkazov, ktoré vedú na stránky iné, než sú stránky https://www.hornerakusko.sk a https://www.oberoesterreich-tourismus.at. Za informácie, ktoré sú tam uvedené, je zodpovedný príslušný poskytovate? služieb.

V prípade servisných informácií ide o preh?ad nezáväzných informácií. Ich obsah bol pripravený a spracovaný s maximálnou starostlivos?ou a nemal by sa považova? za vy?erpávajúci a správny. Informácie sa môžu kedyko?vek zmeni? a aktualizova?. Zodpovednos? za obsah, ako aj za odkazy na ?alšie internetové stránky je výslovne vylú?ená.

13. Vaše práva

V zásade máte právo na prístup k svojim spracovaným osobným údajom, ako aj na ich opravu, vymazanie, obmedzenie, prevodite?nos?, odvolanie a namietanie. Ak si chcete uplatni? tieto práva, môžete sa obráti? na našu kontaktnú osobu zodpovednú za oblas? ochrany osobných údajov:

KPMG Security Services GmbH
Kudlichstraße 41, 4020 Linz
DSBA-TourismusOOE@kpmg.at 
+43 732 6938-2611

S cie?om chráni? vaše osobné údaje si v prípade pochybností vyžiadame doklady na preukázanie vašej totožnosti.