© Photo: Oberösterreich Tourismus GmbH/Robert Maybach: 'Fish on a stick' picnic by a lake in the Salzkammergut region in Upper Austria
Four young people on the banks of Lake Langbath in Upper Austria, with the mountains of the Salzkammergut in the background. The dark-haired woman sits with two bearded guys in the green meadow between the trees; beside them is a cloth with four fish skewers and slices of bread. The blonde woman is just coming out of the lake to join the others.

Vyhlásenie o povinnosti poskytovať informácie (Vyhlásenie o ochrane osobných údajov)  

Spoločnosť Oberösterreich Tourismus GmbH kladie ako prevádzkovateľ nesúci právnu zodpovednosť za spracúvanie údajov veľký dôraz na ochranu vašich osobných údajov, ktoré zahŕňajú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Vaše údaje spracúvame len na zákonnom alebo zmluvnom základe, na základe vášho súhlasu alebo v rámci oprávneného záujmu na konkrétne a definované účely (čl. 6 všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR). S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade s príslušnými právnymi ustanoveniami o ochrane údajov (najmä s nariadením GDPR, rakúskym zákonom o ochrane údajov – DSG a rakúskym zákonom o telekomunikáciách – TKG).

1. Nadviazanie kontaktu/žiadosti

Našej spoločnosti môžete adresovať žiadosti prostredníctvom webovej stránky alebo telefonicky. Vami poskytnuté údaje (napr. e-mailovú adresu, meno, telefónne číslo, záujmy) použijeme na spracovanie vašej požiadavky (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR) alebo v rámci nášho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) na sprostredkovanie čo najkvalitnejších turistických informácií/služieb a ďalej ich postúpime len v tom prípade, ak musí na žiadosť odpovedať tretia strana (napr. poskytovateľ služieb v oblasti cestovného ruchu).

2. Informačný bulletin, Convention News

Na svojej stránke vám ponúkame možnosť prihlásiť sa k odberu informačného bulletinu. Na tento účel potrebujeme vašu e-mailovú adresu a vaše vyhlásenie, že súhlasíte s odberom. Bezprostredne po vašom prihlásení sa k odberu informačného bulletinu vám zašleme e-mail s odkazom na potvrdenie prihlásenia (dvojité potvrdenie súhlasu).

V tejto súvislosti uložíme a elektronicky spracujeme vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli (e-mailovú adresu, záujmy, prípadne oslovenie, meno a priezvisko). Uvedené údaje spracúvame výlučne na zasielanie informačného bulletinu a nepostupujeme ich tretím stranám. Údaje spracúvame na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR; § 174 zákona TKG). Samozrejme, z odberu sa môžete kedykoľvek a bezplatne opäť odhlásiť prostredníctvom odhlasovacieho tlačidla (nachádza sa v každom informačnom bulletine).

Záujemcovia o aktivity kancelárie Convention Bureau Oberösterreich/spoločnosti Oberösterreich Tourismus GmbH majú možnosť prihlásiť sa k odberu informačného bulletinu „Convention News“. Na tento účel potrebujeme vašu e-mailovú adresu a vaše vyhlásenie, že súhlasíte s odberom. Bezprostredne po vašom prihlásení sa k odberu informačného bulletinu vám zašleme e-mail s odkazom na potvrdenie prihlásenia (dvojité potvrdenie súhlasu).

V tejto súvislosti uložíme a elektronicky spracujeme vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli (e-mailovú adresu, záujmy, prípadne oslovenie, meno a priezvisko, telefónne číslo). Uvedené údaje spracúvame výlučne na zasielanie informačného bulletinu (vaše telefónne číslo použijeme na nadviazanie telefonického kontaktu), pozvánok na podujatia z rozličných odvetví, odborné exkurzie, sprostredkovanie na mieru šitých ponúk, vybavenie žiadostí o poradenské konzultácie vo vašej spoločnosti atď. a nepostupujeme ich tretím stranám. Údaje spracúvame na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR; § 174 zákona TKG). Z odberu informačného bulletinu sa môžete kedykoľvek a bezplatne opäť odhlásiť a na adrese tagung@oberoesterreich.at môžete tiež zrušiť súhlas s nadväzovaním telefonického kontaktu.

3. Objednávky katalógov

Prostredníctvom našej webovej stránky si môžete objednať katalógy, karty atď. Vami poskytnuté údaje (oslovenie, meno a priezvisko, adresa, e-mail, vybrané záujmy; nepovinne: titul, telefón) budú použité na zaslanie požadovaných produktov a na potvrdenie objednávky a odoslania a ďalším stranám budú poskytnuté len v prípade, že si to spracúvanie vyžaduje (napr. poskytovatelia turistických služieb, spracovatelia objednávok). Spracúvanie sa vykonáva na základe (pred)zmluvných opatrení (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Na základe nášho oprávneného záujmu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) a s cieľom poskytovať vám čo najlepšie informácie/služby vám radi zašleme aj príslušné najnovšie vydanie. Ak si neželáte dostávať ďalšie poštové zásielky, môžete ich odber kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailu na adresu abbestellen@oberoesterreich.at.

4. Uchádzanie sa o zamestnanie

Žiadosti môžete posielať e-mailom. Vami poskytnuté osobné údaje (meno, kontaktné údaje, dátumy narodenia, štátna príslušnosť, doklady k žiadosti, sprievodné dokumenty) budú uložené spoločnosťou Oberösterreich Tourismus GmbH a jej pridruženými spoločnosťami (OÖ Touristik GmbH, TTG Tourismus Technologie GmbH a Tourismusbeitragsstelle) výlučne na účely procesu podávania žiadosti o zamestnanie v rámci konkrétneho pracovného inzerátu alebo špekulatívnej žiadosti a spracované pomocou automatizovaných systémov na základe (pred)zmluvných opatrení (článok 6 ods. 1 písm. b). GDPR). Na tieto účely sa čiastočne používa nástroj "Bewerber.manager" (karriere.at).  Uchovávanie vašich údajov je založené na zákonom stanovenej dobe uchovávania. Údaje sa uchovávajú 7 mesiacov po skončení procesu podávania žiadostí, pokiaľ nebolo dohodnuté dlhšie obdobie uchovávania (článok 6 ods. 1 písm. a). GDPR).

5. Semináre

Prostredníctvom našej webovej stránky sa môžete prihlásiť na rôzne semináre. Spoločnosť Oberösterreich Tourismus GmbH použije vami poskytnuté údaje (oslovenie, meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, názov firmy, adresu) výlučne v súvislosti so seminármi (ich organizáciou, realizáciou, vyúčtovaním) na základe (pred-)zmluvných opatrení (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR) a ďalej ich postúpi len vtedy, ak je to nevyhnutné z hľadiska realizácie seminára – napr. spoločnosti poskytujúcej semináre/školiteľovi, sprostredkovateľovi.

6. Prenos údajov

Prenos vašich údajov je možný, len ak ste naň udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR), ak je nevyhnutný na základe (pred-)zmluvných opatrení, resp. v rámci spracovania zákazky (napr. sprostredkovateľom) (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR), ak zo zákonných ustanovení vyplýva povinnosť postúpiť údaje orgánom verejnej moci, súdom alebo iným verejnoprávnym subjektom (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR), alebo ak si to vyžaduje náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) o sprostredkovanie čo najkvalitnejších informácií/služieb.

7. Súbory cookie

Na svojej webovej stránke používame súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa pomocou prehliadača ukladajú vo vašom koncovom zariadení a sú neškodné. Slúžia na analýzu používania webovej stránky a na to, aby bolo používanie webových stránok pre používateľov čo najkomfortnejšie. Ďalej umožňujú zaznamenávanie štatistických údajov o používaní webovej stránky, ako aj analýzu zameranú na zlepšenie ponuky. Tento postup sa nazývaj aj "tracking", čiže sledovanie potenciálnych záujmov používateľov.

Chceme vám umožniť informované rozhodnutie o tom, či chcete alebo nechcete povoliť používanie súborov cookie, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné z hľadiska technickej funkčnosti webovej stránky. Upozorňujeme vás, že v prípade odmietnutia reklamných súborov cookie sa vám bude zobrazovať menej relevantná a vašim záujmom zodpovedajúca reklama. Webovú stránku však môžete naďalej využívať v plnom rozsahu.

Pokiaľ je použitie súborov cookie nevyhnutné, údaje spracúvame na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR), nášho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) o technicky bezchybnú a hladkú prevádzku našej webovej stránky alebo v záujme splnenia našich zmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR). Udelený súhlas s používaním súborov cookie môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, resp. môžete upraviť svoje nastavenia súborov cookie. V prípade, ak neodvoláte svoj súhlas ani nepodáte námietku, vymaže spoločnosť Oberösterreich Tourismus GmbH súbory cookie (ak nie je stanovené inak) najneskôr po 90 dňoch. Ďalšie informácie o súboroch cookie, ktoré skutočne používame (najmä o ich účele a dobe uchovávania), nájdete v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a v našom informačnom baneri o súboroch cookie používaných našou spoločnosťou.

Právny základ na používanie technických súborov cookie predstavuje náš oprávnený záujem o technicky bezchybnú prevádzku a plynulé fungovanie našej webovej stránky (čl. 6 ods.1 písm. f) nariadenia GDPR). Naša webová stránka nemôže bez týchto súborov cookie správne fungovať. Patria k nim napr. súbory cookie relácie, resp. session cookies. Súbory cookie relácie slúžia na ukladanie informácií, ktoré sa používajú počas vašej aktuálnej relácie prehliadača. Tieto súbory cookie sa po zatvorení prehliadača automaticky vymažú. Vo vašom koncovom zariadení neostávajú uložené žiadne informácie.

Používanie súborov cookie môžete regulovať prostredníctvom zodpovedajúceho nastavenia svojho prehliadača. Prehliadače väčšinou obsahujú položku Možnosti, pomocou ktorej môžete ukladanie súborov cookie obmedziť alebo úplne zakázať. Zablokovanie súborov cookie môže mať za následok obmedzenú funkčnosť našej webovej stránky. Námietku voči súborom cookie rôznych spoločností slúžiacim na zobrazovanie online reklamy je možné často podať prostredníctvom americkej webovej stránky www.aboutads.info alebo európskej webovej stránky www.youronlinechoices.com alebo vo všeobecnosti prostredníctvom stránky http://optout.aboutads.info.

a. Google Analytics (analytické účely)

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu na webovú analýzu od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Informácie vygenerované súborom cookie o vašom spôsobe využívania tejto webovej stránky (napr. IP adresa, zobrazenia stránky, pohyb po stránke, čas strávený na stránke, použité prehliadače a koncové zariadenia, jazyk a krajina) sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa ukladajú. Ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky máme záujem o jednoduchú analýzu jej používania na účely vytvorenia takej štruktúry stránky, ktorá by bola pre používateľov čo najpríjemnejšia a efektívna, a zároveň by sa dala neustále rozvíjať.

Keďže sme aktivovali anonymizáciu IP adries (funkcia "_anonymizeIp()"), spoločnosť Google vašu zistenú IP adresu pred prenosom v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti. Celá IP adresa sa prenáša na server spoločnosti Google v USA len vo výnimočných prípadoch a skráti sa až tam. Google využije tieto informácie na analýzu spôsobu, akým používate túto webovú stránku, na vypracovanie správ o aktivitách na danej webovej stránke pre prevádzkovateľov webových stránok a na účely ďalších služieb spojených s využívaním webových stránok a internetu. Spoločnosť Google postúpi tieto informácie v prípade potreby tretím stranám, ak jej to predpisuje zákon, alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje na základe jej poverenia.

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/terms/de.html, resp. na stránke www.google.at/intl/de/policies/.

Údaje spracúvame na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR).

Zaznamenávaniu údajov vygenerovaných súbormi cookie a vzťahujúcich sa na vaše používanie webovej stránky spoločnosťou Google môžete okrem toho zabrániť inštaláciou doplnkov pre prehliadač. Na tento účel môžete použiť nasledujúci doplnok: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

b. Ďalšie nástroje na analýzu webu (analytické účely)

Naša webová stránka používa o. i. z dôvodu zaistenia bezpečnosti údajov funkcie rôznych nástrojov na analýzu webu, ako sú napr. Webalizer alebo AWStats, ktorý pracuje s protokolovými súbormi a čiastočne spadá pod licenciu GPL (General Public License, čiže všeobecnú verejnú licenciu). V tejto súvislosti využíva súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky jej návštevníkmi. Takto vygenerované informácie sa prenášajú na naše servery, kde sa ukladajú. Môžete tomu zabrániť tak, že v nastaveniach svojho prehliadača zablokujete ukladanie súborov cookie.

Tieto nástroje využívame na účely marketingu a optimalizácie, najmä na analýzu používania svojej webovej stránky, na základe ktorej dokážeme neustále zlepšovať jej funkcie a ponuku, ako aj skvalitňovať používateľský zážitok. Štatistické vyhodnotenia správania používateľov nám umožňujú zlepšiť ponuku a zatraktívniť ju pre vás ako používateľov. Získané údaje (napr. IP adresa) sa ukladajú a ďalej spracúvajú v pseudonymizovanej alebo anonymizovanej forme. Spracúvanie údajov prebieha na základe zákonných ustanovení (§ 165 ods. 3 zákona TKG), ako aj na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods.1 písm. a) nariadenia GDPR) s vytvorením takej štruktúry našej webovej stránky, ktorá by bola pre používateľov čo najpríjemnejšia a poskytovala vám čo najkvalitnejšie informácie/služby.

c. Google Marketing Platform (marketingové účely)

Používame marketingové a remarketingové služby ("marketingové služby Google") poskytované spoločnosťou Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google"). Marketingové služby Google, ktoré používame, zahŕňajú „Search Ads 360“ a "Display & Video 360" a "Campaign Manager 360".

Služby Display & Video 360 a Campaign Manager 360 používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre používateľa relevantné, na zlepšenie prehľadov o výkonnosti kampaní alebo na zabránenie tomu, aby sa používateľovi viackrát zobrazovali tie isté reklamy. Spoločnosť Google používa identifikátor súboru cookie na zaznamenanie toho, ktoré reklamy sa zobrazujú v ktorom prehliadači, a môže zabrániť ich opätovnému zobrazeniu. Okrem toho môžu aplikácie Display & Video 360 a Campaign Manager 360 používať ID súborov cookie na zaznamenávanie tzv. konverzií, ktoré súvisia s požiadavkami na reklamu. Podľa spoločnosti Google súbory cookie DoubleClick neobsahujú žiadne osobné údaje. Okrem toho sa vytvárajú profily používateľov, ktoré sa používajú na účely vlastného prieskumu trhu - najmä na základe identifikovaných záujmov.

Súbory cookie DoubleClick Floodlight, ktoré používame, nám okrem toho umožňujú pochopiť, či po vyvolaní alebo kliknutí na niektorú z našich zobrazovacích/video reklám na Google alebo na inej platforme vykonáte na našej webovej lokalite určité akcie prostredníctvom aplikácie Display & Video 360 alebo Campaign Manager 360 (sledovanie konverzií). Display & Video 360 a Campaign Manager 360 používajú tento súbor cookie na pochopenie obsahu, s ktorým ste na našej webovej lokalite interagovali, aby vám neskôr mohli posielať cielenú reklamu.

V prípade využitia služby Search Ads 360 sa do prehliadača odošle súbor cookie, keď používateľ otvorí webovú stránku, na ktorej sú zobrazené reklamné produkty platforiem Google Marketing Platform alebo Google Ad Manager. Tieto stránky obsahujú značky reklám, prostredníctvom ktorých odosielajú prehliadače žiadosti o reklamy na servery spoločnosti Google. Spolu s odoslanou reklamou sa zasiela aj súbor cookie.

Údaje používateľov sa v rámci marketingových služieb Google spracúvajú technológiou pseudonymizácie, čo znamená, že spoločnosť Google neukladá ani nespracúva napr. mená alebo e-mailové adresy používateľov, ale spracúva relevantné údaje súvisiace so súborom cookie v rámci pseudonymizovaných profilov používateľov. To znamená, že z pohľadu spoločnosti Google nie sú reklamy spravované a zobrazované konkrétne identifikovanej osobe, ale vlastníkovi súboru cookie bez ohľadu na to, kto týmto vlastníkom je. To však neplatí v prípade, keď používateľ výslovne povolil spoločnosti Google spracúvať údaje bez takejto pseudonymizácie. Informácie zozbierané o používateľovi marketingovými službami Google sa postupujú spoločnosti Google a ukladajú sa na jej serveroch v USA.

Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Google na marketingové účely sú dostupné na stránke s prehľadom: https://www.google.com/policies/technologies/ads, pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.com/policies/privacy. Ak chcete namietať voči záujmovo orientovanej reklame umiestňovanej marketingovými službami Google, môžete využiť možnosti nastavení a dezaktivácie, ktoré ponúka spoločnosť Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Údaje spracúvame na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR).

d. Sociálne médiá

Táto webová stránka obsahuje externé odkazy na sociálne siete Facebook, Instagram, Pinterest a YouTube, ktoré sú označené príslušným logom. Webová stránka nepoužíva doplnky týchto sociálnych sietí, to znamená, že sa na ne neprenášajú žiadne údaje používateľov.

Máte možnosť nadviazať s nami kontakt prostredníctvom uvedených sociálnych sietí a posielať nám napríklad správy, komentáre alebo príspevky. Vybavenie požiadaviek si vyžaduje spracovanie používateľských mien a poskytnutých informácií. Vaše osobné údaje sa spracúvajú len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na vybavenie vašej požiadavky. V závislosti od obsahu vašej požiadavky slúži spracúvanie údajov na realizáciu (pred-) zmluvných opatrení (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR) zameraných na poskytovanie čo najkvalitnejších informácií/služieb.

e. Facebook

Máte možnosť kontaktovať nás prostredníctvom siete Facebook. V tejto súvislosti využíva Facebook súbory cookie na analýzu správania používateľov, pričom nezáleží na tom, či ste prihlásení na Facebooku. Facebook používa tieto súbory cookie na reklamné účely a na zostavovanie štatistík, ktoré poskytuje prevádzkovateľovi stránky v anonymizovanej podobe prostredníctvom nástroja Facebook Insights (Štatistiky stránky).

Naša spoločnosť analyzuje tieto štatistiky, aby sme vám dokázali predstaviť ešte zaujímavejšiu ponuku a ponúknuť vám atraktívnu webovú stránku a zaujímavé príspevky. Osobné údaje spracúvame v tejto súvislosti na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR).

Informácie o údajoch spracúvaných nástrojom Facebook Insights nájdete na adrese: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Informácie o používaní súborov cookie spoločnosťou Facebook nájdete v zásadách používania súborov cookie tejto spoločnosti na adrese www.facebook.com/policies/cookies/. Všeobecné informácie o druhu údajov spracúvaných spoločnosťou Facebook v súvislosti s využívaním produktov tejto spoločnosti, napr. našej fanúšikovskej stránky, a spôsobe ich spracovania, nájdete v zásadách používania údajov spoločnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/update. Otázky týkajúce sa zásad používania údajov môžete adresovať spoločnosti Facebook prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný po kliknutí na tento odkaz: https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586.

Za spracovanie osobných údajov v rámci využívania siete Facebook zodpovedá spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2. Ak si chcete uplatniť práva dotknutej osoby alebo máte otázky súvisiace s ochranou údajov, obráťte sa priamo na zodpovednú osobu spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

V dodatku prevádzkovateľa (dostupnom na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) uzavretom medzi spoločnosťou Facebook a nami ako prevádzkovateľom stránky sme sa so spoločnosťou Facebook dohodli, že v čo najširšom rozsahu prevezme povinnosti prevádzkovateľa údajov, najmä pokiaľ ide o spracovanie žiadostí dotknutých osôb. Máme zmluvnú povinnosť bezodkladne postúpiť vaše žiadosti (týkajúce sa spracovania údajov vygenerovaných nástrojom Insights) spoločnosti Facebook. V tejto súvislosti sa obráťte prednostne na spoločnosť Facebook.

f. Facebook Pixel (účely personalizácie)

Na tejto webovej stránke sa využíva tzv. "Facebook Pixel" sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko. Na základe čl. 26 nariadenia GDPR funguje naša spoločnosť v rámci tohto spracúvania údajov ako spoločný prevádzkovateľ so spoločnosťou Facebook.

Vďaka kódu Facebook Pixel dokáže Facebook identifikovať návštevníkov našej online ponuky ako cieľovú skupinu na zobrazovanie reklám (tzv. "Facebook Ads"). V tejto súvislosti používame Facebook Pixel na to, aby sa nami umiestnené reklamy Facebook Ads zobrazovali len tým používateľom siete Facebook, ktorí sa zaujímali aj o našu online ponuku alebo tým, ktorí vykazujú určité charakteristiky (napr. záujem o určité témy alebo produkty identifikované na základe navštívených webových stránok), ktoré postupujeme sieti Facebook (tzv. okruhy používateľov).

Pomocou kódu Facebook Pixel chceme tiež zabezpečiť, aby naše reklamy Facebook Ads zodpovedali potenciálnym záujmom používateľov a nepôsobili dotieravo. Vďaka Facebook Pixel dokážeme ďalej posúdiť účinnosť svojich reklám na Facebooku na štatistické účely a prieskumy trhu, keďže vidíme, či bol používateľ po kliknutí na reklamu na Facebooku presmerovaný na našu webovú stránku (tzv. konverzie).

Facebook bezprostredne po zobrazení našich webových stránok aktivuje kód Facebook Pixel a môže vo vašom zariadení uložiť tzv. súbor cookie. Keď sa následne prihlásite na Facebook alebo počas prihlásenia navštívite Facebook, zaznamená sa návšteva našej online ponuky vo vašom profile. Údaje, ktoré o vás získame, sú anonymné, nemôžeme z nich teda vyvodiť žiadne závery o identite používateľov. Facebook však tieto údaje ukladá a spracúva, takže je možné vytvoriť prepojenie s konkrétnym profilom používateľa, ktoré môže využívať spoločnosť Facebook, ako aj naša spoločnosť na vlastné reklamné účely a prieskumy trhu. V prípade postúpenia údajov spoločnosti Facebook na účely spárovania ich najskôr v prehliadači zašifrujeme a až potom ich odošleme spoločnosti Facebook prostredníctvom spojenia zabezpečeného protokolom https. Cieľom tohto postupu je výlučne spárovať tieto údaje s údajmi, ktoré rovnakým spôsobom zašifrovala spoločnosť Facebook. O využití kódu Facebook Pixel na reklamné kampane sa dočítate na stránke https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel. Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou Facebook nájdete na adrese https://www.facebook.com/about/privacy.

Osobné údaje spracúvame v tejto súvislosti na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR). Voči zaznamenávaniu údajov pomocou kódu Facebook Pixel a použitiu vašich údajov na zobrazovanie reklám Facebook Ads môžete podať námietku. Prihlásení používatelia tak môžu spraviť po kliknutí na odkaz https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

g. Instagram

Máte možnosť kontaktovať nás prostredníctvom siete Instagram. Zásady používania údajov Instagramu nájdete na adrese https://help.instagram.com/519522125107875. Za spracovanie osobných údajov v rámci využívania siete Instagram zodpovedá spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko. Osobné údaje spracúvame v tejto súvislosti na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR). Ak si chcete uplatniť práva dotknutej osoby alebo máte otázky súvisiace s ochranou údajov, obráťte sa priamo na spoločnosť Facebook. Zodpovednú osobu spoločnosti Facebook Ireland Ltd. môžete kontaktovať prostredníctvom nasledujúceho formulára: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970. Otázky týkajúce sa zásad používania údajov môžete adresovať spoločnosti Facebook prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný po kliknutí na tento odkaz: https://help.instagram.com/contact/186020218683230.

h. Pinterest

Máte možnosť kontaktovať nás prostredníctvom siete Pinterest. Sieť Pinterest ukladá pri každom použití súbory cookie a tiež zbiera protokolové údaje a informácie o vašom zariadení. Tieto informácie využíva prevažne na chod platformy, ako aj na analýzu správania používateľov a následne na cielené umiestňovanie „pinov“ a reklamy. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov pri používaní siete Pinterest nájdete na adrese: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy. Ďalšie informácie o používaní súborov cookie sieťou Pinterest sú dostupné tu: https://policy.pinterest.com/de/cookies.

Pinterest okrem toho využíva nástroj na analýzu webu Google Analytics. Informácie o nástrojoch na analýzu webu používaných sieťou Pinterest, spôsobe, akým môžete namietať voči ich použitiu, a o povolených reklamných službách nájdete tu: https://help.pinterest.com/de/article/third-party-analytics-or-advertising-providers-pinterest-uses-or-allows. Pinterest navyše používa dostupné alebo poskytnuté informácie o vašom správaní mimo siete Pinterest s cieľom ponúkať vám prispôsobené, a teda z vášho pohľadu čo najzaujímavejšie „piny“. Viac informácií o tejto téme nájdete tu: https://help.pinterest.com/de/article/personalized-ads-on-pinterest. Zobrazovanie prispôsobenej reklamy môžete regulovať tak, že v nastaveniach svojho účtu uvediete, aby sa na zobrazovanie prispôsobenej inzercie nepoužívali žiadne informácie od partnerov Pinterestu o vás. Ak chcete celkovo namietať voči zobrazovaniu prispôsobených reklám, môžete tak urobiť formou odmietnutia (Opt-Out) na stránke http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN. Odmietnutie sa však vzťahuje len na použitý prehliadač.

Ako prevádzkovateľ firemného účtu dostávame rôzne informácie o sledovateľoch našich „pinov“, ako aj o realizovaných interakciách. Získavame tak napríklad štatistiky publika, ktoré nám na základe správania aktuálnych a potenciálnych záujemcov, zákazníkov a členov prezrádzajú, čo je predmetom ich záujmu. V tejto súvislosti je možné zobraziť aj demografickú analýzu publika podľa veku, pohlavia, miesta a zariadenia. Získané informácie spracúvame na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR), pričom nám pomáhajú ponúkať vám čo najlepší servis a atraktívnu webovú stránku, ako aj vytvárať pre vás ešte zaujímavejšiu ponuku, zdokonaľovať naše služby a prostredníctvom cielených reklamných opatrení prispievať k úspechu našej organizácie/spoločnosti. Na tento účel využívame aj štatistiky poskytované sieťou Pinterest o jednotlivých „pinoch“ (ako často boli zobrazené, zväčšené, zakliknuté alebo uložené), ako aj o našom profile (údaje o „pinoch“ zaznamenané v priebehu väčšieho časového úseku). Viac informácií o dostupných analytických funkciách poskytovaných sieťou Pinterest majiteľom firemných účtov nájdete tu: https://help.pinterest.com/de/business/topics/analytics.

Za spracovanie údajov zodpovedá spoločnosť Pinterest Europe Ltd. Zodpovednú osobu spoločnosti Pinterest môžete kontaktovať prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný tu: https://help.pinterest.com/de/data-protection-officer-contact-form. Otázky týkajúce sa pravidiel ochrany súkromia alebo žiadosti dotknutých osôb môžete spoločnosti Pinterest adresovať prostredníctvom nasledujúceho kontaktného formulára: https://help.pinterest.com/de/contact.

i. reCAPTCHA (analytické účely)

Táto webová stránka používa službu reCAPTCHA od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko s cieľom zabezpečiť, aby požiadavky a pod. zadávali fyzické osoby a nie automatické programy/roboty. V rámci tejto služby sa zaznamenávajú údaje (napr. IP adresa, pohyby myšou alebo čas strávený návštevníkom na webovej stránke), ktoré sa následne postupujú spoločnosti Google na vyhodnotenie. Podrobnosti o pravidlách ochrany osobných údajov nájdete tu: https://policies.google.com/privacy. Údaje spracúvame na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR).

j. Adform (marketingové účely)

Táto webová stránka používa systém na sledovanie správania od spoločnosti Adform A/S, Wildersgade 10B, sal. 1, DK-1408 Kodaň K, Dánsko. Spoločnosť Adform A/S používa súbor cookie, čiže textový súbor, ktorý sa v anonymizovanej forme ukladá vo vašom počítači, aby cez platformu Adform mohla zobrazovať reklamné inzeráty zamerané na konkrétnu cieľovú skupinu. V tejto súvislosti sa zaznamenávajú údaje o geografickom pôvode, type zariadenia a zobrazených stránkach, nie však informácie slúžiace na identifikáciu danej osoby. Identifikátory sa k jednotlivým témam priraďujú anonymizovane. Údaje spracúvame na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR) s cieľom poskytovať čo najkvalitnejšie a najrelevantnejšie informácie pre konkrétne cieľové skupiny.

Toto ukladanie a zobrazovanie môžete dezaktivovať kliknutím na ikonu „Opt-Out“ (odmietnuť), ktorá sa zobrazí po otvorení nižšie uvedeného odkazu, čím využijete svoje právo na odvolanie súhlasu: https://site.adform.com/de/privacy-center/platform/widerrufsrecht/. O vymazanie osobných údajov kontrolovaných spoločnosťou Adform A/S súvisiacich s identifikátorom súboru cookie reklamnej platformy Adform A/S môžete ďalej požiadať tu: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/right-to-be-forgotten/.

k. Chatbot (technické súbory cookie)

Na tejto webovej stránke používame program chatbot firmy Onlim GmbH, Michael-Gaismair-Straße 13, 6410 Telfs na zlepšenie svojich služieb a na to, aby sme dokázali kedykoľvek a cielene odpovedať na vaše požiadavky. Na tieto účely a v záujme bezproblémového používania systému a vybavenia vašich požiadaviek sa vami zadané údaje (napr. meno a priezvisko, e-mailová adresa, text požiadavky) zaznamenávajú a postupujú priamo spoločnosti Onlim. Údaje sa spracúvajú na základe (pred-)zmluvných opatrení (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR), ako aj na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR) a výlučne v záujme vybavenia vašich požiadaviek. Vaše údaje sa nepostupujú tretím stranám.

V záujme čo najlepšieho spracovania sa vaše údaje uchovávajú v zásade po dobu 7 dní alebo, v prípade vášho súhlasu s trvalým uložením, po dobu 180 dní. Po uplynutí tejto lehoty prebehne anonymizácia údajov (v zmysle čl. 32 nariadenia GDPR) na štatistické účely. Pokiaľ si neželáte trvalé uloženie svojich údajov, oznámte to na začiatku (prostredníctvom hlasovacích tlačidiel), resp. počas rozhovoru, keďže sa môže stať, že dodatočne odvolaný súhlas s uložením vedeného rozhovoru nebude z dôvodu anonymizovaného spracovania viac možné priradiť k vašej osobe. Konverzáciu môžete navyše kedykoľvek počas rozhovoru odvolať prostredníctvom zadávacieho poľa v programe chatbot, a to nasledujúcim spôsobom: „Chcem vymazať svoje zadania“ alebo príslušným upozornením agenta v živom chate. Ďalšie informácie nájdete na adrese https://onlim.com/datenschutzerklaerung/.

l. Matomo (analytické účely)

Webové sídla www.hornerakusko.sk využívajú open source službu na analýzu webu Matomo, službu spoločnosti InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland, NZBN 6106769, („Matomo“). Služba Matomo využíva technológie umožňujúce rozpoznanie používateľa naprieč webovými stránkami v záujme analýzy používateľského správania. Služba Matomo je hostovaná výlučne na našich vlastných serveroch, takže všetky analytické údaje ostávajú u nás a neprenášajú sa ďalej. IP adresa sa pred uložením anonymizuje (skráti sa o posledné dva byty).

Služba Matomo nám umožňuje zhromažďovať a analyzovať údaje o používaní našej webovej stránky jej návštevníkmi. Vďaka tomu dokážeme zistiť, kedy a aké zobrazenia stránky boli uskutočnené a tiež z akého regiónu. Okrem toho zaznamenávame rozličné protokolové súbory (napr. IP adresu, predchádzajúcu prezeranú stránku, použité prehliadače a operačné systémy) a dokážeme merať, či návštevníci našej webovej stránky vykonávajú určité akcie (napr. klikanie).

Údaje sa spracúvajú na základe nášho oprávneného záujmu o anonymizovanú analýzu používateľského správania s cieľom optimalizovať našu webovú stránku (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR). Ak ste nám udelili súhlas s umiestňovaním „analytických“ súborov cookie, služba Matomo umiestni dodatočné súbory cookie. Vďaka tomu je možné rozpoznať aj vracajúcich sa používateľov a bližšie „analyzovať“ ich správanie na našej webovej stránke. Tieto údaje spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať v nastaveniach súborov cookie.

8. Youtube

Aby sme vám informácie mohli prinášať čo najrozmanitejším a najatraktívnejším spôsobom, vkladáme na svoju webovú stránku videá z kanála Youtube. Youtube je služba poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. V dôsledku umiestnenia videí z kanála Youtube na našu stránku sa osobné údaje (napr. informácie o návšteve webovej stránky, IP adresa, súbory cookie) odošlú webovým prehliadačom návštevníka webovej stránky spoločnosti Google, prípadne sa priradia k príslušnému účtu návštevníka webovej stránky zriadenému na Youtube a následne sa spracujú spoločnosťou Google. S cieľom zabezpečiť čo najvyššiu ochranu vašich údajov sme pri vkladaní našich videí z kanála Youtube zvolili možnosť nastavenia „rozšírený režim ochrany osobných údajov“, ktorá výrazne obmedzuje rozsah ďalšieho prenosu údajov. Viac informácií o tom, ako spoločnosť Google využíva údaje získané prostredníctvom našej webovej stránky, nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de. Všeobecné informácie o ochrane údajov v spoločnosti Google a informácie týkajúce sa možností nastavenia ochrany svojho súkromia nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Zdieľanie vložených videí z kanála Youtube na vašich sociálnych médiách má za následok ďalšie spracúvanie údajov. Bližšie informácie o tejto téme sa dočítate vo vyhlásení o ochrane osobných údajov príslušnej sociálnej siete. Spracúvanie údajov súvisiace s vkladaním videí prebiehajúcim s ohľadom na ochranu osobných údajov (youtube-nocookie-com) vychádza z vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR) a slúži na čo najatraktívnejšiu prezentáciu našich obsahov a poskytovanie čo najkvalitnejších informácií/služieb.

Počas vašej návštevy našich stránok na Youtube https://www.youtube.com/user/ooetourismus a https://www.youtube.com/user/tourismusooe spoločnosť Google ako subjekt zodpovedný za spracovanie získava a ďalej spracúva osobné údaje súvisiace s vašou návštevou danej stránky na Youtube. V tejto súvislosti ide napr. o informácie týkajúce sa vami použitého prehliadača alebo zariadenia, času návštevy alebo vašich aktivít na Youtube (hľadané výrazy, zobrazené videá atď.). Viac informácií o účele a rozsahu spracúvania údajov spoločnosťou Google počas vašej návštevy stránky na Youtube, ako aj informácie o možnostiach nastavenia ochrany svojho súkromia nájdete v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

9. Organizovanie súťaží

Prostredníctvom našej webovej stránky alebo kanálov na sociálnych médiách sa môžete zapájať do súťaží. To si vyžaduje zodpovedajúci úkon z vašej strany (napr. komentovanie príspevku, zdieľanie príspevku alebo zaslanie správy). Na stanovenie víťaza je potrebné spracovať informácie o vami realizovanom úkone (to zahŕňa napr. vaše používateľské meno alebo obsah komentára). Po určení víťaza náhodným výberom zverejníme jeho meno na svojej webovej stránke alebo ho informujeme prostredníctvom komentára na zodpovedajúcej sociálnej sieti. Osobné údaje (napr. meno, adresa alebo e-mailová adresa) potrebné na zaslanie príslušnej výhry spracujeme a postúpime ďalej len v rozsahu nevyhnutnom na doručenie zásielky. Vaše osobné údaje spracúvame v rámci organizovania súťaží preto, aby sme si splnili svoje povinnosti vyplývajúce z ponuky súťaže (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR). Meno víťaza zverejňujeme na základe svojho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) o dokumentáciu a propagáciu svojich súťaží. Viac informácií o súťaži nájdete v príslušných podmienkach účasti. Z bezpečnostných dôvodov (zabránenie manipulatívnym alebo zneužívajúcim procesom) sa IP adresy uchovávajú maximálne 24 hodín na základe nášho oprávneného záujmu (článok 6 ods. 1 písm. f). GDPR), IP adresy sa uchovávajú maximálne 24 hodín a následne sa anonymizujú.

10. Sťahovanie loga Horného Rakúska

Logo Horného Rakúska smiete po stiahnutí používať v súlade so stanovenými smernicami. Vaše údaje poskytnuté v tomto kontexte (meno, názov podniku, e-mailová adresa) spracujeme výlučne v súvislosti so stiahnutím loga a ďalej ich postúpime, len ak je to nevyhnutné z hľadiska ich spracovania (napr. sprostredkovateľovi). Na tento účel sa odošle oznámenie na e-mailovú adresu logo@oberoesterreich.at. Údaje spracúvame na základe (pred-)zmluvných opatrení (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR).

11. Doba uchovávania

Vaše údaje uchovávame zásadne v súlade s legislatívne stanovenými dobami uchovávania a premlčania, resp. dovtedy, kým je to nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, kým si to vyžadujú zákonné povinnosti, alebo kým je to potrebné na ochranu pred prípadnými nárokmi vyplývajúcimi zo zodpovednosti. Údaje zo žiadostí sa uchovávajú po dobu 3 rokov. Na lehoty vymazávania údajov stanovené použitými sociálnymi médiami/sieťami nemáme žiaden dosah. Informácie na túto tému nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov príslušnej sociálnej siete prostredníctvom odkazov uvedených v bode 7. Súvisiace otázky adresujte priamo poskytovateľovi danej sociálnej siete.

12. Autorské právo

Táto webová stránka, ako aj celý jej obsah (obrázky, videá, hudba, texty, grafika, návrhy atď.), sú chránené autorským právom.

13. Odmietnutie zodpovednosti

Napriek nanajvýš starostlivému prístupu pri výbere a prezentácii obsahu neručíme za jeho správnosť ani úplnosť. Zodpovednosť za publikovaný obsah je výslovne vylúčená. Zodpovednosť za obsah akýchkoľvek odkazov vedúcich na stránky iné ako www.oberoesterreich.atwww.oberoesterreich-tourismus.atwww.ausflugstipps.at, www.gesundheitsurlaub.atwww.snowandfun.at, gruppenreisen.oberoesterreich.at, www.medienservice.oberoesterreich.atwww.uppercode.atkulinarik-oberoesterreich.atwww.salzkammergut-verbindet.at je výslovne vylúčená. Za informácie uvedené na takých webových stránkach zodpovedá príslušný poskytovateľ služieb.

Informácie o službách predstavujú stručné nezáväzné informácie. Výskumu a vypracovaniu obsahu sme venovali maximálnu starostlivosť a neručíme za jeho úplnosť ani správnosť. Informácie je možné kedykoľvek zmeniť a aktualizovať. Zodpovednosť za obsah, ako aj odkazy v ňom uvedené, je výslovne vylúčená.

14. Vaše práva

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom. Za určitých podmienok máte právo na opravu alebo vymazanie svojich údajov. Ďalej máte právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo na prenosnosť údajov, pokiaľ to umožňujú zákonné ustanovenia. Ak spracúvame vaše údaje na základe oprávnených záujmov, môžete voči spracovaniu namietať, ak sa u vás vyskytnú dôvody, na základe ktorých sa spracúvanie údajov stane nežiaduce. Voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu môžete kedykoľvek podať námietku bez udania dôvodu. V prípade, že spracúvanie údajov prebieha na základe vášho výslovného súhlasu, máte možnosť svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Svoje práva dotknutej osoby si môžete uplatniť prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

Za spracovanie údajov zodpovedá: spoločnosť Oberösterreich Tourismus GmbH, ktorú môžete kontaktovať na adrese: datenschutz@oberoesterreich.at.

Ak sa nazdávate, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje právne predpisy o ochrane údajov, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. V Rakúsku je to úrad na ochranu osobných údajov (www.dsb.gv.at).