© Foto: Oberösterreich Tourismus GmbH/David Lugmayr: Winter in Oberösterreich
Ski-Abfahrt im Pulverschnee in Oberösterreich

Vyhlásenie o prístupnosti

Spoločnosť Oberösterreich Tourismus GmbH vynakladá úsilie zabezpečiť prístupnosť svojich webových sídel a mobilných aplikácií v súlade s krajinským zákonom o zákaze diskriminácie na základe etnickej príslušnosti, náboženstva, svetonázoru, zdravotného postihnutia, veku, pohlavia alebo sexuálnej orientácie (§ 15b zákona Horného Rakúska o zákaze diskriminácie – skr. Oö. ADG), ako aj v súlade s nariadením zaoberajúcim sa požiadavkami na prístupnosť webových sídel a mobilných aplikácií v rámci rozsahu pôsobnosti zákona Horného Rakúska o zákaze diskriminácie (skr. Oö. WEBVO 2020), ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti platí pre nasledujúce webové sídla a mobilné aplikácie: www.oberoesterreich.at, www.oberoesterreich-tourismus.at, www.ausflugstipps.at, www.gesundheitsurlaub.at, www.snowandfun.at, www.medienservice.oberoesterreich.at a www.uppercode.at.

 

1. Informácie týkajúce sa ovládania a prístupnosti

a. Prístupové klávesy

V záujme jednoduchšej navigácie sme v rámci všetkých webových sídel vytvorili prístupové klávesy vedúce k dôležitým oblastiam stránok. Aby nedošlo ku konfliktom s prednastavenými klávesovými skratkami jednotlivých operačných systémov, použili sme na to numerické klávesy. K dispozícii sú tieto prístupové klávesy:

0 – prechod na úvodnú stránku
1 – prechod na navigáciu
2 – prechod na obsah
3 – prechod na kontakt 
4 – prechod na mapu stránky
5 – prechod na vyhľadávanie
6 – prechod na začiatok stránky
7 – prechod na tiráž
8 – prechod na indikáciu polohy

V závislosti od konkrétneho prehliadača a operačného systému použite na tento účel vyššie uvedené klávesy v kombinácii so špeciálnym ovládacím klávesom:

 • Internet Explorer: Alt + [kláves]
 • Firefox: Alt + Shift (Windows a Linux), resp. Ctrl (Mac) + [kláves]
 • Google Chrome: Alt (Windows), Ctrl + Option (Mac), resp. Alt + Shift (Linux)
 • Opera: Shift + Esc otvorí kontextovú ponuku so zoznamom dostupných prístupových klávesov. Potvrdzujú sa pomocou klávesu Enter.

 

b. Responzívny webový dizajn

Naše webové sídlo je vďaka použitému responzívnemu webovému dizajnu optimalizované pre najrozličnejšie výstupné zariadenia (mobilný telefón, tablet, stolný počítač). Jednotlivé prvky obsahu (napr. obrázky, rozloženie stránky, veľkosť) sa automaticky optimalizujú pre čo najlepšiu čitateľnosť a prispôsobia sa veľkosti príslušného displeja.

 

c. Ovládanie pomocou klávesnice

Hlavná ponuka sa dá ovládať pomocou klávesnice (šípkami nahor, nadol, doprava a doľava). Galéria obrázkov (Lightbox) sa dá zatvoriť klávesom ESC. V sekciách venovaných ubytovaniu, gastronómii, výletom, pamätihodnostiam atď. sa dajú jednotlivé záložky a rozbaľovacie ponuky otvoriť, resp. zatvoriť pomocou tabulátora a klávesu Enter.

 

d. Vyhľadávanie ubytovania

Pri vyhľadávaní voľného ubytovania v určitom časovom rozmedzí počítajte s dlhším časom načítania. Vyhľadáva sa medzi ponukami najrozličnejších poskytovateľov ubytovania. Ubytovanie môžete filtrovať podľa rôznych kritérií. V tejto sekcii sa nenachádza tlačidlo „Odoslať“. Údaje o ubytovaní sa tu automaticky načítajú nanovo.

 

2. Stav súladu s požiadavkami

Tieto webové sídla a mobilné aplikácie sú vzhľadom na nižšie uvedené prvky nesúladu/výnimky v čiastočnom súlade s usmerneniami pre prístupnosť obsahu webových stránok (Web Content Accessibility Guidelines – WCAG) 2.1 – úroveň AA, resp. s požiadavkami na prístupnosť podľa normy DIN EN 301 549 V2.1.2, dátum vydania: august 2018.

 

3. Neprístupný/čiastočne prístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný, resp. je čiastočne prístupný z týchto dôvodov:

 

a. Nesúlad/neprimerané zaťaženie

 • Dokumenty vo formáte Pdf a Word (najmä staršie dokumenty) používané na webových sídlach nie sú prístupné. Ak máte záujem o obsah niektorého z našich dokumentov vo formáte Pdf alebo Word, kontaktujte nás. Pokúsime sa poskytnúť vám dané informácie v inej forme.
 • Videá používané na našich webových sídlach nie sú v súčasnosti prístupné. Ich úprava predstavuje neprimerané zaťaženie v zmysle ustanovení o prístupnosti. Pokúsime sa čo najskôr zabezpečiť prístupnosť týchto videí.
 • Všetky obrázky by mali byť prostredníctvom alternatívnych textov prístupné pre používateľov a používateľky čítačov obrazovky. Informujte nás v prípade, ak by niektorý obrázok výnimočne neobsahoval alternatívny popisný text, v dôsledku čoho by bol jeho obsah len čiastočne prístupný.
 • Naše texty sa snažíme koncipovať podľa možnosti bez skratiek a cudzích slov. Okrem toho nepoužívame komplikované vetné konštrukcie. Ak by sa vám zdal niektorý text nezrozumiteľný, a teda len čiastočne prístupný, kontaktujte nás. Budeme sa snažiť poskytnúť vám jeho ľahko zrozumiteľnú verziu.
 • Zoznamy, ako sú zoznamy ubytovania, zoznamy podujatí, gastronomické zoznamy, zoznamy zaujímavých miest, zoznamy ponúk, zoznamy miest a regiónov, ako aj zoznamy správ, sú založené na štruktúrovaných údajoch zo systému TOURDATA a v súčasnosti sú len čiastočne prístupné. Ak používateľ webových sídel obmedzí pomocou filtra výsledky zobrazené v zozname, obsah výsledkov sa automaticky nanovo načíta (pomocou funkcie AJAX). To predstavuje problém pre osoby so zrakovým postihnutím, ktoré používajú čítače obrazovky. Čítače obrazovky totiž nezaznamenajú zmeny už prečítaného obsahu. Vylepšenie našich zoznamov je naplánované na rok 2021.

 

b. Obsah nespadá do rozsahu pôsobnosti platných právnych predpisov

 • Vopred zaznamenané médiá založené na čase, ako sú obrazové a zvukové médiá, zverejnené pred 23. septembrom 2020.
 • Interaktívne mapy nie sú v súčasnosti prístupné. Prístupnosť týchto máp sa dá na základe súčasných technických možností dosiahnuť len s vynaložením neprimerane vysokého úsilia.
 • Obsahy tretích strán: Naše webové sídla sú čiastočne založené na obsahoch decentralizovanej databázy cestovného ruchu. Naši obsahoví partneri sú povinní poskytovať texty a médiá v prístupnej forme. Súlad týchto obsahov tretích strán s ustanoveniami o prístupnosti však nemôžeme zaručiť.

 

c. Ostatné upozornenia

 • Ochrana pred nevyžiadanou poštou/reCAPTCHA: Na ochranu našich kontaktných formulárov pred nevyžiadanými a hromadnými e-mailmi potrebujeme takzvanú funkciu „reCAPTCHA“. Táto funkcia nie je prístupná. V prípade, ak by ste pre túto funkciu nemohli použiť niektorý formulár, pošlite nám e-mail na adresu barrierefrei@oberoesterreich.at alebo telefonicky kontaktujte náš tím poskytujúci informácie o dovolenkách v Hornom Rakúsku na čísle +43 732 221022.
 • Mediálny servis: Na adrese https://medienservice.oberoesterreich.at/ poskytujeme zástupcom médií obrázky na stiahnutie. Ak sa vyskytnú problémy so sťahovaním obrázkov, kontaktujte nás. Obrázky vám radi pošleme inou cestou.

 

4. Otázky a podnety

Spoločnosť Oberösterreich Tourismus GmbH kladie veľký dôraz na neustále úpravy a optimalizáciu svojich webových sídel a mobilných aplikácií. Ak máte otázky týkajúce sa ovládania webového sídla alebo podnety súvisiace s obsahom, pošlite nám e-mail na adresu: barrierefrei@oberoesterreich.at.

Vašu žiadosť preveríme a v priebehu 2 mesiacov vás budeme informovať o výsledku, ako aj o prijatých alebo plánovaných opatreniach. Na žiadosti týkajúce sa obsahu webových sídel a mobilných aplikácií, ktoré sú oslobodené od plnenia požiadaviek na prístupnosť a nie sú prístupné, odpovieme rovnako do 2 mesiacov.

 

5. Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých informácií o neprimeranom zaťažení sa môžete obrátiť na subjekt poverený presadzovaním smernice, ktorým je:

Úrad vlády spolkovej krajiny Horné Rakúsko
Antidiskriminačný úrad Horného Rakúska/Monitorovací výbor Horného Rakúska
Bahnhofsplatz 1, 4021 Linz
as.post@ooe.gv.at
+43 732 77 20-117 68